CLUBGEGEVENS EN REGLEMENT

ALGEMEEN
De club werd opgericht op 15 mei 1995.
Zetel : Balegem, Walzegem 9B.
VZW : 6843
Clubnummer : Sporta Federatie vzw, clubnummer OV213
Ondernemingsnummer : 0463.286.747
Sportieve lokatie : Sporthal De Kluize, Sportstraat, 9860 Oosterzele


CLUBREGLEMENT

1. Vaste wekelijkse sessies op maandag- en donderdag- avond met bijeenkomst aan Sporthal De Kluize :
- maandag om 19h00 
- donderdag om 19h00
Met uitzondering van :
- extreme weersomstandigheden : vb. er ligt sneeuw of ijs, onweer, -10 graden, temperaturen boven de 27 graden …
In deze gevallen neemt de club geen verantwoordelijkheid.

2. Eerste gratis kennismakingstraining op eigen risico, daarna verplichte aansluiting via betaling van een lidmaatschapsbijdrage (jaarlijks hernieuwbaar).

3. Het lidmaatschap loopt van 1 januari t.e.m. 31 december en houdt een verzekering in voor de sportaktiviteiten welke door de club worden ingericht of waaraan deze deelneemt.
Zie Sporta-site voor meer detail: http://www.sporta.be/rubriek.php?nr=489 (link in 2013)

4. Elk lid ontvangt als bewijs van inschrijving een lidkaart.
De club beschikt over 8 dagen om een inschrijving aan de federatie door te geven.

5. Door zich aan te sluiten bij de club bevestigt men automatisch dat men zichzelf in goede gezondheid acht om deel te nemen aan de trainingen.

6. Kinderen onder de 10 jaar zijn niet toegelaten.

7. Ieder lid kan na afloop van de trainingen gratis gebruik maken van de kleedkamers/douches. (sporthal in juli gesloten)

8. Leden dienen gedurende de wintertrainingen gebruik te maken van veiligheidsmateriaal, zoals reflecterende armbanden, vestjes en dergelijke. Zoniet zullen zij bij een ongeval zelf verantwoordelijk gesteld worden en de club niets ten laste kunnen leggen.

9. Geldende verkeersreglementen dienen gerespecteerd te worden.

10. Alleen sportactiviteiten die in overleg met het bestuur van de club worden georganiseerd vallen onder de naam van de club en zijn als zodanig verzekerd.

11. Interclub bekers of andere trofeeën gewonnen als club, behoren de club toe.

12. Honden zijn niet toegelaten op de groepstrainingen; een sportongeval waarbij een hond aan de oorzaak ligt, is niet gedekt door onze verzekering.

13. Het bestuur van de club omvat minimum 6 leden waarvan de helft jaarlijks herkiesbaar is. Alleen leden welke actief deelnemen aan de joggingsactiviteiten kunnen zich kandidaat stellen als bestuurslid. Alle leden vanaf de leeftijd van 16 jaar zijn stemgerechtigd en kiesbaar.
De (onder)voorzitter, schatbewaarder en secretaris worden binnen het bestuur verkozen.

PRIVACYVERKLARING

1.     Algemeen


In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Joggingclub Oosterzele houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR). 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

      je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
      verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
      vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
      passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
      geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
      op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen  respecteren.


Als Joggingclub Oosterzele zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Met de secretaris

 2.     Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
Je persoonsgegevens worden door Joggingclub Oosterzele verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

·         Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. (gerechtvaardigd belang)
·         Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)

3.     Welke gegevens verwerken we?

Wij kunnen  de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen  :
        Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid : identiteitskaarrtnummer-
        Rijksregisternummer
        Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit

4.     Wie verwerkt de gegevens?

De gegevens worden verwerkt door volgende externe organisaties

5.     Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) voor:
                De overkoepelende organisatie: de Sportafederatie
         
        Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.  = Sporta

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft.  Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

6.     Minderjarigen
Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18  jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

7.     Bewaartermijn

Joggingclub Oosterzele  bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Joggingclub Oosterzele  verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 5 jaar vanaf het inschrijvingsjaar.

8.     Beveiliging van de gegevens

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

      Alle personen die namens Joggingclub Oosterzele  van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
      We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
      Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
      We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
      Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

9.     Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben.  Via het hoger vermeld adres kun je hier ons hiervoor contacteren. 

Tevens kunt je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

10.           Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
https:// www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

11.           Wijziging privacyverklaring

Joggingclub Oosterzele  kan de privacyverklaring steeds wijzigen of aanpassen.  De laatste wijziging gebeurde op 01/05/2018